Oikeus kulttuuriin, taitoihin ja elinkeinoon

Käsi- ja taideteollisuusjärjestö on valtakunnallinen, kaksikielinen, käsityöalan neuvonta- ja asiantuntijaorganisaatio. Järjestön arvot ovat luovuus, taito, yrittäjyys ja kestävä kehitys. Toiminta-ajatuksena on edistää käsityökulttuuria taitona ja elinkeinona. Käsi- ja taideteollisuusjärjestö, joka tunnetaan myös Taitojärjestö-nimellä, ottaa vastuuta käsityökulttuurista ja monipuolisista käsityötaidoista, sekä vahvistaa itsetekemisen kulttuuria. Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry katsoo, että hallitusohjelmassa tulisi panostaa erityisesti seuraaviin asioihin:

Turvataan käsityöharrastuksen valtakunnallinen saatavuus ja saavutettavuus.
Käsitöiden tekeminen tuottaa ihmisille mielihyvän tunnetta ja pitää ylläpitää toimintakykyä. Käsitöiden tekeminen tunnustetaan hyvinvointia lisäävänä toimintana ja useasti tekemiseen liittyy tärkeänä osana jakamisen kulttuuri ja sosiaalisuus. Käsityön harrastaminen tulee nähdä yhtenä kansalaisten hyvinvointia edistävän toimintana ja sen harrastamiselle tulee turvata tilat ja neuvonta myös jatkossa.

Käsityölle osoitetaan riittävät resurssit perusopetuksessa, taiteen perusopetuksessa ja vapaa-ajantoiminnassa.
Käsityön oppiaineessa luodaan pohjaa avaruudelliselle ajattelulle, materiaalitietoisuudelle ja luovalle ongelmanratkaisulle. Lisäksi taito- ja taideaineet vahvistavat kykyä ihmetellä ja kyseenalaistaa. Nämä ovat taitoja, joiden tarve tulevaisuuden yhteiskunnassa korostuu taitoina, tekoäly ja teknologia eivät voi korvata.

Kädentaitoja ei saa hukata.
Käsityötaidot ovat osa aineetonta kulttuuriperintöä ja suomalaista identiteettiä. Uusien innovaatioiden juuret ovat perinteisissä tekniikoissa, materiaaleissa ja työtavoissa. Käsityötaitojen vaalimiselle sekä samalla myös uudistamiselle tulee turvata riittävät resurssit. Vahvat käsityötaidot tukevat kansalaisten ekologista ja resurssiviivasta elämäntapaa.

Parhaille käsityön mestareille tulee kohdentaa valtion taiteilija-apuraha.
Apuraha mahdollistaisi päätoimisen työskentelyn niin, että osaaminen tulee dokumentoiduksi ja taito siirretyksi eteenpäin. Käsityön mestarit harjoittavat taitoja ja ylläpitävät osaamisen perinnettä tyypillisesti jonkun toisen ammatin ohella, koska ansiomahdollisuudet ovat vähäisiä. Ilman selkeätä panostusta on uhkana menettää erityisosaamista, jonka palauttaminen on mahdotonta.

Vahvistetaan käsi- ja taideteollisuusalan yrittäjyyttä ja työllisyyttä harkituilla tukitoimilla.
Käsityöyritykset työllistivät Suomessa suoraan noin 8 900 henkilöä ja niiden liikevaihto oli 1,17 miljardia euroa. Vuositilastojen ulkopuolelle jääneet sivutoimiset yrittäjät kasvattavat yritysten ja työllisten kokonaismäärää edelleen. Alan vaikutukset kansantalouden kokonaistyöllisyyteen olivat runsaat 13 900 henkilöä, kun välilliset työllisyysvaikutukset muilla toimialoilla otetaan huomioon. Taitoliiton toteuttama yrittäjäselvitys osoittaa, että yrittäjät kaipaavat tukipalveluja sekä täydennyskoulutusta yrityksen kehittämiseen. Suurimpana yksittäisenä kehityksen esteenä mainitaan verotus, joka koetaan epäoikeudenmukaiseksi pienille työvaltaisille aloille.

Taitojärjestö edistää käsityötaitoja ja työllisyyttä ja tarvitsee riittävät resurssit tehtävän hoitamiseen.

Taitoliitto / Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry
Minna Hyytiäinen, toiminnanjohtaja
minna.hyytiainen@taito.fi