TIETOSUOJASELOSTEET

ASIAKASREKISTERI: Jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Jäsenrekisteri on perustettu jäsenyyden hoitamiseen Taito Etelä-Suomi ry:n jäseneksi hyväksytyille henkilöille, joille lähetetään jäsenkirjeitä ja tiedotusmateriaalia joko sähköpostitse tai maapostilla. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi sekä rekisterinpitäjän toimintojen ja asiakaspalvelun ylläpitämiseksi. Kerättyjä tietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö:

                             Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot

1. Nimi
2. Osoitetiedot
3. Puhelinnumero
4. Sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet:

                             Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään jäsenyyden alkaessa tai kestäessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

                             Jäsenrekisterin henkilötietoja ei luovuteta edelleen.

Tietojensiirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

                             Taito Etelä-Suomi ry ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteristä ei ole manuaalista rekisteriä. Rekisterin tiedot säilytetään sähköisessä järjestelmässä. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on suojattu siten, että tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtävän puolesta siihen oikeus. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjältä salasanan syöttämistä.

Tarkastusoikeus:

Pääsääntöisesti jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tarkastuksesta tehdään sähköpostiin: info@taitoetelasuomi.fi

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö korjaamisesta tehdään sähköpostiin: info@taitoetelasuomi.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa varten. Oikeuksia voi käyttää ottamalla yhteyttä tämän rekisteriselosteen alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen.

ASIAKASREKISTERI: Käsityö- ja muotoilukoulu, oppilasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on laki taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/633.

Taito Etelä-Suomi ry, Käsityö- ja muotoilukoulun oppilaiksi ilmoittautuneet henkilöt. Käsityö- ja muotoilukoulun oppilaiden rekisteri on perustettu, jotta pystytään pitämään kirjaa suoritetuista opinnoista sekä tiedottamaan oppilaille ja heidän vanhemmilleen koulun toiminnasta.

Rekisteröidystä henkilöstä tallennetaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostisosoite sekä alle 18-vuotiaan oppilaan vanhempien yhteystiedot. Tämän lisäksi soveltuvin osin tallennetaan tiedot opinnoista, jotka oppilas on suorittanut. Lisäksi tallennetaan oppilaan ja teosten kuvaus- ja taltiointiluvat.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: oppilaan nimi, oppilaan henkilötunnus, oppilaan yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, laskutustiedot, oppilaan opinnot ja opintohistoria, suoritetut opinnot ja todistukset, osallistuminen oppitunneille, vanhemman nimi, vanhemman henkilötunnus, vanhemman yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), kuvien ja materiaalien käyttöluvat, opettajan nimi, opettajan henkilötunnus, opettajan yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), opettajien opetustyö, järjestetyt opetustunnit, opetustoimintaan liittyvät tilastotiedot ja oppilasmäärät.

Säännönmukaiset tietolähteet:

                             Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään oppilaaksi ilmoittautuessa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Oppilasrekisterin henkilötietoja ei luovuteta edelleen. Koulutuksen järjestäjä tallentaa vain oppilaan suostumuksella seuraavat, valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 9 e §:ssä säädetyt tiedot tietovarantoon: koulutuksen nimi ja laajuus; koulutuksen alkamisen ja päättymisen ajankohdat; osaamisen arviointi.

Koulutuksen järjestäjän tallentamien opiskeluoikeus- ja suoritustietojen lisäksi Opetushallitus tallentaa oppijasta oppijanumeron edellyttämät tiedot KOSKI-tietovarannon rekisterinpitäjän roolissa. Oppijanumero on Opetushallituksen antama pysyvä tunnus, jota käytetään henkilön yksilöintiin Opetushallituksen palveluissa. Oppijanumerosta säädetään valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekisteristä annetussa laissa (3 §).

Oppijanumeron muodostamisessa oppijasta tallentuu Opetushallituksen oppijanumerorekisteriin seuraavat tiedot: nimi, oppijanumero, henkilötunnus, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli, tarpeelliset yhteystiedot

Oppijan henkilötunnuksen kautta kansalaisuutta, sukupuolta, äidinkieltä, kotikuntaa ja yhteystietoja koskevat ajantasaiset tiedot päivitetään Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämästä väestötietojärjestelmästä. Henkilötunnuksettoman henkilön osalta koulutuksen järjestäjä tallentaa henkilön kansalaisuuden, sukupuolen ja äidinkielen oppijanumerorekisteriin.

Lisätietoa löydät Koski-tietovarannon tietosuojaselosteesta: https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/koski-palvelun-tietosuojaseloste

Tietojensiirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Oppilasrekisterin henkilötietoja ei luovuteta myöskään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Oppilasrekisteristä ei ole manuaalista rekisteriä. Rekisterin tiedot säilytetään sähköisessä Eepos-oppilashallintojärjestelmässä. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on suojattu siten, että järjestelmän tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtävän puolesta siihen oikeus. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjältä salasanan syöttämistä.

Tarkastusoikeus:

Pääsääntöisesti jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tarkastuksesta tehdään sähköpostiin: info@taitoetelasuomi.fi

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö korjaamisesta tehdään sähköpostiin: info@taitoetelasuomi.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa varten. Oikeuksia voi käyttää ottamalla yhteyttä tämän rekisteriselosteen alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen.

TAITO GALLERIA

Taito Galleria videovalvontarekisteri

Kuvatallenne nonstop Taito Galleria, CraftCorner, Eteläesplanadi 4, Helsinki. Tallenne viranomaiskäyttöön mahdollisissa rikosepäilytilanteissa.

ASIAKASREKISTERI: Kurssiasiakkaat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Taito Etelä-Suomi ry, kurssiasiakkaiksi ilmoittautuneet henkilöt. Kurssiasiakkaiden rekisteri on perustettu kurssilaisille lähetettäviä tiedotteita varten. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi sekä rekisterinpitäjän toimintojen ja asiakaspalvelun ylläpitämiseksi. Kerättyjä tietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

1. Nimi
2. Osoitetiedot
3. Puhelinnumero
4. Sähköpostiosoite

Tämän lisäksi soveltuvin osin tallennetaan tiedot kursseista, joihin asiakas on osallistunut sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään asiakkuuden tai muun asiayhteyden alkaessa tai kestäessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Asiakasrekisterin henkilötietoja ei luovuteta edelleen.

Tietojensiirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Taito Etelä-Suomi ry ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteristä ei ole manuaalista aineistoa. Rekisterin tiedot säilytetään digitaalisessa Arvi-tilastointijärjestelmässä. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on suojattu siten, että tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtävän puolesta siihen oikeus. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Tarkastusoikeus:

Pääsääntöisesti jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tarkastuksesta tehdään sähköpostiin: info@taitoetelasuomi.fi

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö korjaamisesta tehdään sähköpostiin: info@taitoetelasuomi.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa varten. Oikeuksia voi käyttää ottamalla yhteyttä tämän rekisteriselosteen alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen.

ASIAKASREKISTERI: Uutiskirjeen tilaajat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Uutiskirjeen tilaajat -rekisteri on perustettu uutiskirjeen tilanneille asiakkaille lähetettäviä tiedotteita varten. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi sekä rekisterinpitäjän toimintojen ja asiakaspalvelun ylläpitämiseksi. Kerättyjä tietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

1. Nimi
2. Sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Rekisterin henkilötietoja ei luovuteta edelleen.

Tietojensiirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Taito Etelä-Suomi ry ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Uutiskirjeen tilaajat -rekisteristä ei ole manuaalista rekisteriä. Uutiskirjeen tilaajat -rekisteri on tallennettu salasanalla suojattuun sähköpostiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot eivät ole säädetty salassa pidettäviksi. Rekisteriin on pääsy vain yhdistyksen vakituisilla työntekijöillä.

Tarkastusoikeus:

Pääsääntöisesti jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tarkastuksesta tehdään sähköpostiin: info@taitoetelasuomi.fi

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö korjaamisesta tehdään sähköpostiin: info@taitoetelasuomi.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa varten. Oikeuksia voi käyttää ottamalla yhteyttä tämän rekisteriselosteen alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen.

Rekistereiden pitäjä:                Taito Etelä-Suomi ry, Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki
044 493 8185, info@taitoetelasuomi.fi

Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa:

Ulla Telimaa, Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki050 3363 599, ulla.telimaa@taitoetelasuomi.fi