Väitös: Käsityö vahvistaa nuoren itsetuntemusta ja aktiivista toimijuutta

KM Milla Saariahon väitöstutkimus “Self-competencies and craft agency – A grounded theory study of learning and teaching craft-art” tarkastetaan lauantaina 16.12.2023 klo 12 Helsingin yliopistossa.

Väitöstilaisuuden seuraaminen on mahdollista myös etäyhteyden kautta:  https://video.helsinki.fi/unitube/live-stream.html?room=l40


Milla Saariaho avaa väitöstutkimuksessaan, miten käsityötaiteen oppiminen edistää oppilaan itsetuntemusta, persoonallista kasvua ja kehittää monenlaista osaamista. Hän lähestyy myös käsityön opettamista oppilaan kokonaisvaltaisena kohtaamisena.  Tutkimustulos kiteytyy kahden käsitteen avulla: käsityötaiteen opiskelu kehittää oppilaan minäkompetensseja ja käsityötoimijuutta. Saariahon tavoitteena on tuoda esiin käsityön oppimisen monialaisuutta sekä tuoda opettajille välineitä oman pedagogiikan kehittämiseen.

Käsityön taiteen perusopetus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Taiteen perusopetus on kansainvälisesti ainutlaatuista, tavoitteellista eri taiteenalojen taidekasvatusta ja -opetusta lapsille, nuorilla sekä aikuisille. Sen tavoitteet on määritelty laissa sekä valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa. Käsityö on yksi taiteen perusopetuksen taiteenaloista ja sitä kutsutaan tutkimuksessa käsityötaiteeksi. Tutkimusta käsityötaiteesta on tehty varsin vähän.

Saariaho osallistui käsityötunneille, videoi tunteja sekä haastatteli oppilaita ja opettajia neljässä taiteen perusopetuksen koulussa. Tutkimukseen osallistui 49 13–18 -vuotiasta oppilasta ja 5 opettajaa. Saariaho pyrki tarkastelemaan läheltä nuoren kokemusta käsityön oppimisesta: heidän havaintojaan, tunteitaan ja ajatuksiaan. Opettajien kohdalla huomio kohdistui erilaisiin kohtaamisiin tunnin aikana, miten opettaja kuunteli, neuvoi, auttoi tai tuki nuorta oppimisessa.

Ryhmällä on usein jokin yhteinen tehtävä, mutta jokaisen oppilaan työ on silti ainutlaatuinen omannäköinen prosessi. Nuorten käsitöissä näkyvät heidän omat mielenkiinnonkohteensa sekä esteettiset mieltymyksensä. Näiden kautta opitaan rakentamaan merkityksiä omalle tekemiselle. Käsityön tekeminen voi tuntua omassa kehossa miellyttävältä ja rauhoittavalta tai epämiellyttävältä, jopa ikävältä. Onnistuminen tuntuu ihanalta, kun taas pieleen mennyt työvaihe voi aiheuttaa karvaan pettymyksen. Ei siis ihme, että käsityön oppimiseen liittyy vahvasti erilaiset tunnekokemukset.

Käsityötaiteen tekemisessä oppilaat rakentavat kokemuksellista tietoa ja oppivat havainnoimaan ympäristöä ja itseä. Nuoret tekevät työprosessissa lukuisia valintoja ja päätöksiä sekä etsivät ratkaisuja pulmiin, joihin ei ole yhtä oikeaa vastausta. Tunteiden kautta tulee esiin oppilaan omia persoonallisuuden piirteet; oma tyyli reagoida ja tapa ratkaista tilanteita. Minäkompetensseilla Saariaho tarkoittaa oppilaan kykyä hahmottaa omia käsityötaitoja sekä asettaa itselleen sopivia tavoitteita työn suunnittelussa, käsitystä omasta tyylistä, estetiikasta ja mieltymyksistä. Minäkompetenssi on myös kykyä löytää oma intentio ja merkitys tekemiselle sekä kykyä säädellä omia tunteita ja motivaatiota.  Se on oppilaan käsitys siitä, mitä hän osaa, miksi hän tekee käsityötä ja mihin hän uskoo kykenevänsä.  

Käsityötaiteen opettajat kuuntelevat, innostavat ja kannustavat sekä auttavat oppilaita ymmärtämään tunteitaan.  Vastuu prosessin etenemisestä ja siihen liittyvistä ratkaisuista siirtyy vähitellen oppilaalle. Käsityötoimijuus syntyy, kun oppilas ottaa minäkompetenssinsa käyttöön ja oppii hallitsemaan koko prosessia. Oppilas, jolla on vahva käsityötoimijuus, työskentelee itsenäisesti ja aloitteellisesti. Aktiivinen asenne omaan tekemiseen näkyy kykynä ottaa vastaan haasteita, kokeilla, etsiä ratkaisuja, saattaa työ valmiiksi. Minäkompetenssien ja käsityötoimijuuden kehittyminen vaatii pitkäkestoista tavoitteellista opiskelua, mihin käsityön taiteenperusopetus tarjoaa mahdollisuuden ja puitteet.

Lisätiedot

Henkilökuva Milla Saariaho

Milla Saariaho
puh. 040 837 2182, milla.saariaho@hameenlinna.fi

Milla Saariaho toimii käsityönopettajana Hämeenlinnan Aimokoulussa, joka antaa taiteen perusopetusta kuvataiteessa ja käsityössä.

.