Tutkimukset ja julkaisut

Käsityötutkimukset ja -julkaisut

Taitoliitto tuottaa alan tutkimustietoa ja julkaisee siitä ajankohtaisia raportteja.


Käsityön koulutuspolkuja ja taitojen oppimisen elävä perintö
– Selvitys käsityön oppimisen mahdollisuuksista Suomessa 2022

Käsityön opintopolut selvitys kansiTaitoliiton teettämässä käsityön koulutuspolkujen selvityksessä kuvataan käsityön oppimisen mahdollisuuksia Suomessa. Käsityön oppimisen paikkoja, ympäristöjä ja organisaatioita on Suomessa runsaasti. Halutessaan käsityötä on mahdollista opiskella systemaattisesti ja harrastaa koko eliniän. Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä käsityö on ollut osa yleissivistävää koulusta jo vuodesta 1866.

Formaalin koulutuksen ohella käsityötä opetellaan ja opitaan usein epämuodollisesti harrastuksena, vapaa-ajan viettämisen tapana. Suomalaisessa yhteiskunnassa käsityön oppimisen kulttuuri on muotoutunut moninaiseksi, mutta samanaikaisesti on kasvanut huoli käsityön tulevaisuuden ammattilaisista ja alan ammatillisesta koulutuksesta.

Käsityön opettaminen ja oppiminen on käsityön kulttuuriperinnön välittämistä ja siirtymistä eteenpäin ja selvityksessä sekä oppiminen on ymmärretty laajasti erilaisina oppimisen tapoina ja väylinä. Koulutuspolut ovat rakenteita, käsityön oppimisen mahdollisuuksia. Koulutusjärjestelmät ja oppimisen organisaatiot ovat keskeisiä käsityön kulttuuriperinnön säilymisessä elävänä ja perinteen uusiutumisessa. Selvitys luo yleiskuvan ja poikkileikkauksen käsityön koulutuksesta tällä hetkellä

Käsityötä opitaan ja opiskellaan monessa muodossa ja koulutuksen järjestäjiä on paljon. Raportin tiedot perustuvat pääosin verkosta löytyviin ja verkossa oleviin tilastotietoihin. Eri organisaatiot ja opetuksen järjestäjät kerryttävät tietoja koulutuksista eri tavoilla ja erilaisilla mittareilla. Tiedonhankintatavan vuoksi vapaamuotoinen oppiminen jää raportissa vähälle huomiolle: oppiminen tapahtuu koulutusrakenteiden ulkopuolella, eikä siitä ole olemassa koottua tietoa. Käsityön oppimista tapahtuu paljon yhteisöissä, joiden toimintaa ei muunneta numeeriseksi tilastoitavaan muotoon. Selvityksessä esitetään koulutuksen tunnuslukuja sillä tavalla kuin niitä on ollut saatavilla. Tämän vuoksi raportissa esitettävät numeeriset tiedot oppimisympäristöistä eivät ole yhdenmukaisia ja ovat huonosti vertailtavissa, mutta numeeriset tiedot kuitenkin antavat jonkinlaisen kuvan käsityön koulutuksen laajuudesta ja määrästä. Samoin kouluttautumisen rahoitusta on avattu sen mukaan kuin tietoa on ollut saatavilla. Lisäksi selvityksessä kuvataan case esimerkkeinä neljän käsityöopintoihin osallistuneen henkilön koulutuspolut.

Selvityksen tekstiosuuden on kirjoittanut Anna-Mari Raunio. Raunio on käsityönopettaja (KM) ja kulttuurituottaja (AMK), joka on työskennellyt käsityön opettajana, tutkijana ja kulttuurituottajana useissa käsityön elävän perinnön projekteissa.
Julkaisun koulutuspolkukuvausta on tehnyt Tuiti Paju. Paju on tekstiilitaiteen maisteri, (TaM), joka opettaa muotoilun opiskelijoita Metro-polia Ammattikorkeakoulussa. 20 vuoden opettajaurallaan hän on päässyt läheltä seuraamaan luovien ja lahjakkaiden opiskelijoiden ammatti -identiteetin kehittymistä ammattilaisiksi. Hän esittelee myös oman koulutuspolkunsa yhtenä neljästä esimerkkiprofiilista.

> Lataa ja lue koko selvitys pdf-muodossa


Käsityön harrastaminen Suomessa -kuluttajakysely 2021

kuvakollaasi eri käsityötekniikoista

Taitoliitto selvitti yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa suomalaisten käsityöharrastusta laajalla Käsitöiden harrastaminen Suomessa -kuluttajakyselyllä lokakuussa 2021. Edellisen kerran vastaava kysely tehtiin 2018 ja käsityön suosio näyttää vaan kasvaneen kuluneiden kolmen vuoden aikana. Käsityöharrastus on lisääntyneen kotoilun myötä koukuttanut uusia harrastajia ja harrastus koetaan rentouttavaksi ja palkitsevaksi. Valtaosalle käsitöitä harrastavista käsityöt ovat tärkeä osa elämää. Entistä suurempi osa ihmisistä myös on kiinnostunut opettelemaan käsitöitä, jopa 85 % suomalaisista on kiinnostunut oppimaan käsitöitä, kun 2018 vastaava luku oli 65 %.

 • Suomalaisista lähes puolet kertoo tekevänsä käsitöitä, nikkarointia tai rakentelua vähintään muutaman kerran kuukaudessa. Yhä useampi harrastaa käsitöitä, sillä vuonna 2018 vastaava osuus oli 34 %
 • Korona-aika on lisännyt käsitöiden tekemistä. Vastaajista 2 % on aloittanut käsitöiden tekemisen korona-aikana ja 19 % on tehnyt käsitöitä enemmän kuin ennen koronaa.
 • Neulominen on suosituin käsityön muoto ja sen suosio on kolmen vuoden aikana myös kasvanut niin että nyt 26 % vastaajista sanoo neulovansa viikoittain, kun vastaava luku 2018 oli 22 %.
 • Suomalaisista joka kolmas on antanut viime vuoden aikana itse tekemiä käsitöitä lahjaksi. Hieman useampi suunnittelee antavansa itse tekemiään käsitöitä lahjaksi tulevana vuonna.
 • Suomalaisista 30 % kertoo käyttäneensä yli 100 euroa käsityömateriaaleihin ja työvälineisiin viime vuoden aikana, mikä on suurempi osuus kuin vuonna 2018. Käsityömateriaaleihin ja työvälineisiin on käytetty huomattavasti enemmän rahaa kuin vuonna 2018, sillä nyt keskimääräinen vuosiostos on yli 200 euroa, kun aiemmin vuodessa oli käytetty käsityömateriaaleihin ja työvälineisiin alle sata euroa. Käsityön aktiiviharrastajien keskuudessa käytetty rahamäärä oli hieman laskenut vuodesta 2018 ja tämä saattaa selittyä vähentyneillä tapahtumilla ja messujen peruutumisella.
 • Käsitöitä aktiivisesti tekevät ovat vahvasti läsnä sosiaalisessa mediassa ja seuraavat laajasti erilaisia käsityösivustoja ja -ryhmiä.

>> LUE LISÄÄ TUTKIMUKSESTA


Kysely koronavuoden vaikutuksista käsityöyrittäjille

Taitoliitto teki käsityöalan yrittäjille 6.10.–22.11.2020 kyselyn koronavuoden vaikutuksista yritysten toimintaan ja tulevaisuuteen. Korona on vaikuttanut monella tapaa käsityöalan yrittäjien arkeen viimeisen vuoden aikana. Vaikutukset alalla ovat olleet kahdensuuntaisia; osa yrittäjistä on ajautunut vaikeuksiin ja heidän on mm. messujen ja tapahtumien peruuntumisten myötä ollut vaikea tavoittaa asiakkaita. Osalle yrityksiä korona on luonut tilaisuuden uudistaa ja kehittää toimintaansa.

Taitoliiton kyselyyn vastanneista käsityöalan yrittäjistä 62 % ilmoitti liikevaihtonsa laskeneen viimeisen puolen vuoden aikana.  Selkeimmin myynti oli laskenut niiden käsityöyrittäjien keskuudessa, joiden liikevaihto koostui pääosin markkinoista ja myyjäisistä. Pääsääntöisesti näiden yritysten liikevaihto on pientä. Pääasiallisesti kivijalkakaupassa toimivista yrittäjistä ilmoitti liikevaihdon laskeneen 59 % vastaajista.

Kyselyn perusteella alan tulevaisuuden odotukset ovat kuitenkin toiveikkaat. Kyselyyn vastanneista käsityöalan yrittäjistä jopa 30 % uskoo toimintansa kasvavan tai laajenevan seuraavan vuoden aikana. Ainoastaan 4 % arvioi toimintansa lakkaavan. Erityisesti tilaustuotteiden valmistuksen osalta tilanne nähtiin myönteisenä ja näiden osalta oli tapahtunut kasvua.

>> LUE LISÄÄ KYSELYSTÄ


Käsityöalan suhdanne ja toimialaraportti 2019

Käsityöyrittäjä Hermanni Vuorisalo. Kuva Kapina Production.

Käsityöyrittäjistä puolet uskoo mahdollisuuteen kasvattaa toimintaa ja moni haluaisi myös kansainvälistyä mutta pienet voimavarat rajoittavat mahdollisuuksien hyödyntämistä.

Yrittäjistä löytyy kasvuhakuisuutta, kansainvälistyminen kiinnostaa

Taitoliiton vuoden 2019 yrittäjäkyselyihin vastanneista käsityöalan yrityksistä voimakkaasti kasvuhakuisia oli 8 % ja mahdollisuuksien mukaan kasvavia oli 45 %. Voimakkaasti kasvuhakuisia yrityksiä on käsityöalalla suhteellisesti yhtä paljon kuin maamme koko yrityskentässä keskimäärin. Tärkeimpiä kasvukeinoja ovat myynnin ja markkinoinnin lisääminen, tuotevalikoiman laajentaminen ja tuotekehitys sekä markkina-alueen laajentaminen.

Kiinnostus ulkomaiseen toimintaan on lisääntymässä, sillä neljännes yrittäjistä panostaa voimakkaasti tai jonkin verran kansainvälistymiseen, mutta vain muutamalla vuoden 2019 yrittäjäkyselyyn osallistuneista yrityksistä kansainvälinen toiminta oli vakiintunutta. Lisäksi kuusi prosenttia haluaisi kansainvälistyä, mutta ongelmaksi muodostuvat usein vähäiset taloudelliset resurssit, kielitaito ja vaikeus löytää oikeita markkinointikanavia tai myyntiverkostoja ulkomaisille markkinoille. Yhden tai muutaman henkilön työllistämät käsityöalan yritykset ovat niin pieniä, että kansainvälistymisapua tai ulkopuolista rahoitusta on hankala saada yrityspalveluja tuottavilta viennin tukiorganisaatioilta tai sijoittajilta.

Käsityöyrittäjän kilpailuvalttina laatu ja yksilöllisyys

Taitoliiton yrittäjäkyselyjen mukaan käsityöalan yrittäjät nostavat tärkeimmiksi yrityksen menestystekijöiksi laadun ja laadunvalvonnan, kestävät materiaalit ja erottautumisen kilpailijoista. Näkemykset saavat tukea kuluttajien ostopäätöksiä kuvaavista näkemyksistä. Käsityöalan yrittäjät eivät kilpaile hinnalla, vaan tuotteen yksilöllisyydellä ja korkealla laadulla. Myös kotimaisen tuotteen ekologisuudella on kasvava merkitys, sillä esimerkiksi halpavaatteiden ja -tekstiilien kuljetus toiselta puolelta maapalloa on erittäin saastuttavaa. 

Etenkin verkkokaupassa olisi paljon kehittämisen varaa, sillä verkkokauppa kasvaa jatkuvasti ja kuluttajat tekevät yhä enemmän ostopäätöksiä verkossa. Kehitystä ovat jarruttaneet pienten yritysten rajalliset voimavarat. Käsityöalan yrittäjille verkkokaupan perustamiseen liittyvät asiat ja toiminta verkossa eivät ole välttämättä tuttua eikä yrityksellä ole taloudellisia edellytyksiä hankkia ulkopuolista asiantuntijuutta avukseen.

Suhdanneodotukset myönteisiä

Taitoliiton vuoden 2019 yrittäjäkyselyyn vastanneista 44 prosenttia ilmoitti, että liikevaihto on kasvanut viimeksi kuluneen vuoden aikana. Liikevaihdon pienenemisestä kertoi vain 23 % kyselyihin vastanneista. Liikevaihdon tuotantokustannuksia nopeampi kasvu on parantanut myös käsityöalan yritysten kannattavuutta.

Käsityöalojen yrittäjät suhtautuvat myönteisesti tulevaisuuteen, sillä 46 prosenttia alan yrittäjäkyselyihin vastanneista arveli yleisten kysyntä- ja suhdannenäkymien paranevan seuraavan vuoden aikana ja vain kymmenen prosenttia uskoi näkymien heikkenevän. Optimismi lisääntyy käsityöaloilla, kun yleisiä talousnäkymiä tarkastellaan kolmen vuoden perspektiivillä. Silloin 53 % alan yrittäjistä odottaa yleisen taloustilanteen paranemista.

Alan yritysten optimismi näkyy liikevaihdon kasvuodotuksissa. Noin 64 % Taitoliiton vuoden 2019 yrittäjäkyselyihin vastanneista oli sitä mieltä, että yrityksen liikevaihto kohoaa seuraavan vuoden aikana.                

Käsityöalan yritykset pieniä ja toiminta usein sivutoimista

Suomessa on Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastojen mukaan 6 620 alle kymmenen henkilöä työllistävää käsityöalojen yritystä, jotka työllistivät suoraan 8 200 henkilöä (tilasto 2017). Niiden liikevaihto oli 1,22 miljardia euroa. Käsityöala työllistää yrittäjyyden kautta arviolta yli 13 000 henkilöä.

Käsityöala on hyvin pienyritysvaltaista toimintaa, sillä 75 % yrityksistä työllistää alle kaksi henkilöä. Alalle tyypillistä on yksinyrittäjyys. Tästä huolimatta alle kahden henkilön yritykset muodostivat vain neljänneksen käsityöalojen työllisyydestä, joten pienten toimijoiden vastapainona mukana on myös merkittäviä työllistäjiä.

Käsityöalalle on tunnusomaista suuri sivutoimisten ja osa-aikaisten yrittäjien määrä. Vuoden 2019 yrittäjäkyselyihin vastanneista enää 55 % oli päätoimisia yrittäjiä. Käsityöalalle onkin tyypillistä, että yritystoimintaa tehdään esimerkiksi opetustyön ohessa, opiskelijana tai eläkeläisenä. Joka kymmenes totesi, että yritystoiminta ei ole edes sivutoimista vaan harrastusluonteista. Harrastusluonteisen toiminnan lisääntyminen merkitsee uusia haasteita markkinoilla, jos kilpailua käydään päätoimisten yrittäjien kanssa.

Yrittäjäkyselyjen mukaan liikevaihto jäi alle 30 000 euroon 60 prosentissa yrityksiä vuonna 2018. Vain runsaassa neljäsosassa yrityksiä liikevaihto kohosi yli 50 000 euroon, mikä tarvitaan normaalisti päätoimisena yrittäjänä toimimiseen.

Käsityöaloilla toimivista yrityksistä, yritystoiminnan laajuudesta ja kehityksestä on vaikea saada kattavia hallinnollisia tilastotietoja. Tämä johtuu pääosin virallisista EU:n toimialaluokitusta noudattavista yritys- ja muista taloustilastoista, joissa käsityöalat hajoavat eri jalostus- ja palvelualoja koskeville toimialoille. Siksi Taitoliitto on teettänyt kahden vuoden väliajoin Käsityö- ja muotoilualan yrittäjät -selvityksiä, joissa on kartoitettu käsityöalan yrittäjyyden kehitystä, ajankohtaista tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä.

Raportin on laatinut tutkija Pekka Lith (Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith). Taitoliitossa selvitystyötä on ohjannut toiminnanjohtaja Minna Hyytiäinen. 

Koko raportti ladattavissa pdf-muodossa.:

thumbnail of Käsityöalan suhdanne- ja toimialaraportti 2019

Kuvassa Käsityöyrittäjä Hermanni Vuorisalo. Kuva Kapina Production.


 

Käsitöiden harrastaminen Suomessa -kyselytutkimus 2018

Taitoliitto teetti elokuussa 2018 Taloustutkimuksella laajan käsityön harrastamiseen paneutuvan kuluttajakyselyn, joka suunnattiin yli 18-vuotiaille vastaajille. Kysely tehtiin nyt toisen kerran ja tulokset kertovat, että käsityöharrastus on lähellä suomalaisten sydäntä ja säilyttää suosionsa vuodesta toiseen.

 • Kolmasosa suomalaisista (34 %) kertoo nikkaroivansa, rakentelevansa tai tekevänsä käsitöitä ainakin muutaman kerran kuussa. 7 % kertoo tekevänsä käsitöitä joka päivä ja 77 % suomalaisista harrastaa käsitöitä ainakin satunnaisesti.
 • Neulonta ja virkkaus ovat suosituimpia käsitöitä harrastavien naisten piirissä. Seuraavaksi suosituimpia ovat ompelu ja sisustukseen tai tuunaamiseen liittyvät käsityöt.
 • Miehet harrastavat nikkarointia, puutöitä, kunnostusta, rakentelua sekä tekevät pienoismalleja.
 • Naisten ja miesten harrastamisen välillä on eroa siinä, että miehet tekevät enemmän tarpeeseen liittyvää rakentamista, kun naisille käsityö on ennen kaikkea rentoutumista ja omaa aikaa. Naiset myös tekevät käsitöitä säännöllisemmin ja useammin kuin miehet. Naisista jopa 11 % tekee käsitöitä päivittäin.
 • Käsityöharrastuksen tärkein motiivi on käsitöiden tuoma rentoutus ja hyvinvointi.

Käsityön aktiiviharrastajat käyttävät käsityömateriaaleihin ja -tarvikkeisiin rahaa keskimäärin 350 euroa ja käsityökursseihin noin 70 euroa vuodessa. Eniten rahaa harrastukseensa käyttävät 35–49 vuotiaat. Tällä ikäluokalla on toisaalta vähiten aikaa käytettävänä harrastukseensa. Jos verrataan aktiiviharrastajia kaikkiin suomalaisiin niin aktiiviharrastajat käyttävät rahaa reilusti enemmän, mutta keskiverto suomalainenkin panostaa käsityömateriaaleihin- ja tarvikkeisiin lähes 100 euroa vuodessa.

Käsityöharrastuksesta hyvinvointia ja rentoutusta
Käsityöharrastuksen keskeinen motiivi on oma aika, rentoutuminen ja käsitöiden tuoma hyvinvointi. Tämä nousee tärkeimmäksi merkitykseksi kaikissa ikäluokissa. Vasta näiden jälkeen harrastuksen merkityksellisyydessä tulee halu oppia uusia taitoja tai saada valmiiksi konkreettisia tuotteita. Nuorille 18–34-vuotiaille on muita tärkeämpää kokeileminen ja halu saada nopeasti valmista. Nuoret myös harrastavat käsitöitä satunnaisemmin kuin vanhemmat.

Käsityön aktiiviharrastajista 45 % kertoo osallistuneensa viimeisen vuoden aikana jollekin käsityökurssille. Yli puolet vastaajista on tutustunut vuoden kuluessa käsitöihin liittyvään näyttelyyn, messuihin tai muuhun tapahtumaan. Messut, kurssit ja työpajat kiinnostavat erityisesti 25–49-vuotiaita. Kiinnostavimmiksi käsityökurssimuodoiksi vastaajat nostavat muutaman tunnin pituiset lyhytkurssit, jotka ovat helposti saavutettavissa omalla lähialueella. Kurssiaiheina erityisen kiinnostavaksi koetaan kierrätysmateriaalien hyödyntäminen, mutta tärkeinä kurssikiinnostuksen lisääjinä nousevat esiin myös perinnekäsityöt sekä uusien materiaalien ja perinteisten tekniikoiden yhdistäminen. Kurssiosallistumisessa tärkeäksi koetaan oman osaamisen vahvistaminen, uusien taitojen oppiminen, mutta myös samanhenkinen seura ja yhdessä tekeminen.

Käsityöharrastajat ovat aktiivisia sosiaalisen median hyödyntäjiä ja  lehtien suosio on korkea

Kaikista suomalaisista 18 % kertoo seuraavansa käsityöaiheisia sosiaalisen median päivityksiä esimerkiksi Facebookissa, Pinterestissä tai Instagramissa kuukausittain. Käsityön aktiiviiharrastajat ovat tätäkin kiinnostuneempia. Heistä jopa 67 % seuraa näitä kanavia joka päivä.  Myös käsityö-, askartelu- ja sisustuslehdet sekä kirjat ovat hyvin suosittuja.  30 % suomalaisista lukee niitä kuukausittain ja käsityön aktiiviharrastajista jopa 87 % lukee niitä kuukausittain.


Käsityöalan suhdanne ja toimialaraportti 2017

– Käsityöalalla vahvat suhdanneodotukset

Käsityöalalla uskotaan tulevaisuuteen, mikä näkyy alan yrittäjien hyvin myönteisinä suhdanneodotuksina. Uutta kasvua voidaan hakea kansainvälisiltä markkinoilta ja digitaalista toimintaympäristöä hyödyntämällä, ilmenee Taitoliiton tuoreesta Käsityö- alan suhdanne- ja toimialaraportista.

Käsityöalan liikevaihdon kasvu on nopeutunut. Noin 44 prosenttia Taitoliiton vuoden 2017 kyselyihin osallistuneista yrityksistä ilmoitti helmikuussa, että niiden liikevaihto on kasvanut edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevaihdon pienenemisestä kertoi enää vain 21 prosenttia. Vielä pari vuotta sitten enemmistö kertoi liikevaihdon supistumisesta.

Kannattavuuden paranemisesta ilmoitti 37 prosenttia ja heikkenemisestä 21 prosenttia, joten kannattavuuden kehitystä kuvaava saldoluku oli plus 16 prosenttia. Tämä osoittaa keskimääräisen kannattavuuden kohentuneen käsityöaloilla. Toteutunut kehitys johtuu siitä, että tuotantokustannukset ovat nousseet toimialaryhmässä kuluneen vuoden aikana hitaammin kuin liikevaihto.

Alan yritysten optimismi näkyy suhdanneodotuksissa, sillä vuoden 2017 kyselyihin vastanneista yrityksistä joka toinen arvelee yleisten kysyntä- ja suhdannenäkymien paranevan seuraavan vuoden aikana. Usko tulevaisuuteen vahvistuu käsityöaloilla selvästi edelleen, kun yleisiä kysyntä- ja suhdannenäkymiä tarkastellaan kolmen vuoden perspektiivillä.

Yritysten henkilöstömääriin hyvät suhdanneodotukset eivät heijastu, sillä lähes 90 prosenttia yrityksistä ilmoitti henkilöstömääränsä pysyneen ennallaan vuonna 2016. Myös henkilöstöään vähentäneiden yritysten määrä on pieni. Tämä on seurausta siitä, että monet kyselyihin osallistuneista yrityksistä oli yksinyrittäjiä, joilla ei ole lainkaan tarvetta työllistää.

Lataa tutkimus tästä linkistä (pdf).


Käsityön harrastaminen Suomessa -kyselytutkimus 2016

Taitoliitto teetti laajan käsityön harrastamiseen paneutuvan kuluttajakyselyn, joka suunnattiin yli 18-vuotiaille vastaajille. Kyselyn tulokset kertovat käsityön merkityksestä ihmisille sekä harrastuksen laajuudesta:

 • Neljännes 36–65-vuotiaista suomalaisista tekee käsitöitä, nikkaroi tai rakentelee viikoittain.
 • Neulonta ja virkkaus ovat suosituimpia käsitöitä harrastavien naisten piirissä.
 • Miehet harrastavat nikkarointia, puutöitä, kunnostusta, rakentelua sekä tekevät pienoismalleja.
 • Aktiiviharrastajat osallistuvat monenlaisiin tapahtumiin sekä tekevät käsitöitä myös lahjoiksi tai myyntiin. Suomalaiset 36–65-vuotiaat käsitöitä harrastavat naiset käyttivät vuonna 2015 rahaa käsityöharrastukseensa noin 300 euroa. Aktiiviharrastajilla rahaa kului noin 450 euroa vuodessa.

Rentoutuminen ja näkyvien tulosten aikaansaaminen ovat tärkeimmät syyt tehdä käsitöitä. Käsityökursseilla tärkeäksi osallistumismotiiviksi sanottiin taidon oppimisen ohella myös yhdessä tekemisestä tuleva hyvä olo. Erityisesti nuoremmille, 15–35-vuotiaille, vastaajille käsityön rentouttava vaikutus ja itsensä toteuttaminen olivat tärkeitä harrastuksen kannalta.


Käsityöalan suhdanne- ja toimialaraportti 2016

Raportti käsityöalan yrityksistä, yritysprofiilista, markkinoista kasvuyrittäjyydestä ja lähiajan suhdanneodotuksista.

 • Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastojen mukaan noin 7 220 alle kymmenen henkilöä työllistävää käsityöalojen yritystä vuonna 2014. Yritykset työllistivät suoraan noin 9 400 henkilöä ja niiden liikevaihto oli 1,23 miljardia euroa. Vuositilastojen ulkopuolelle jääneet sivutoimiset yrittäjät kasvattavat yritysten kokonaismäärä noin 1 200 yrityksellä ja toimialan suoraa työllisyysvaikutusta noin 100-200 henkilöllä.
 • Käsityöalojen yritysten ja työllisyyden määrä on vähentynyt jatkuvasti 2000-luvulla.
 • Käsityöalan yrityksissä liikevaihto väheni nimellisesti keskimäärin 4,2 ja reaalisesti 9,1 prosenttia vuosina 2011-14.
 • Alan vaikutukset kansantalouden kokonaistyöllisyyteen ovat silti lähes 16 000 henkilötyövuotta, kun välilliset työllisyysvaikutukset muilla toimialoilla otetaan huomioon.
 • 75 prosenttia yrityksistä työllistää alle kaksi henkilöä vuosityöllisyyden käsitteellä mitattuna.
 • Käsityöalalle on tunnusomaista myös suuri sivutoimisten ja osa-aikaisten yrittäjien määrä. Keskimäärin yli 40 prosenttia Tilastokeskuksen yritysten vuositilastoihin sisältyneistä käsityöalojen yrityksistä oli sivutoimisia vuonna 2014.
 • liikevaihdon kasvu on ollut vaisua myös vuosina 2014-15 ja kannattavuus on heikentynyt.
 • Käsityöalojen yrittäjät suhtautuvat silti myönteisesti tulevaisuuteen, sillä 35 prosenttia alan yrittäjäkyselyihin vastanneista arveli yleisten kysyntä- ja suhdannenäkymien paranevan seuraavan vuoden (2015-16) aikana ja vain 21 katsoi näkymien heikkenevän. Loppuosa oli sitä mieltä, että kysyntä- ja suhdannenäkymät pysyvät suurin piirtein ennallaan. Optimismi lisääntyy käsityöaloilla, kun yleisiä talousnäkymiä tarkastellaan kolmen vuoden perspektiivillä. Silloin miltei 60 prosenttia ala yrittäjistä odottaa yleisen taloustilanteen paranemista.
 • Taito ry:n yrittäjäkyselyjen mukaan käsityöalan yritysten tärkeimmät menestystekijät ovat yhteydessä korkeaan laatuun ja sen valvontaan, yrittäjän omaan persoonaan ja yrityksen kykyyn erottautua kilpailijoista. Seuraavilla sijoilla ovat kestävät materiaalit, toimitusvarmuus, tuote- ja palvelukehitys sekä muotoiluosaaminen eli design.
 • Käsityöalan yritysten myynnin ja markkinoinnin kehittämistarpeet liittyvät yrittäjäkyselyjen mukaan usein digitaaliseen ympäristöön, kuten sosiaalisen median hyödyntämiseen, yrityksen verkkosivuihin sekä verkkokaupan toteuttamiseen.
 • Monet käsityöalojen yrittäjät kokevat erityisesti arvonlisäveron liian korkeaksi, sillä kysymys on työn verottamisesta markkinoilla, joilla tuotteiden pääasialliset ostajat (kuluttajat) eivät voi vähentää ostoihin liittyvää arvonlisäveroa omassa verotuksessaan. Myös yrittäjien tuloverotukseen toivotaan kevennyksiä.
 • Käsityöalojen yrittäjät näkivät epäkohtia markkinaehtoisessa pankkien yritysrahoituksessa, mutta myös julkinen yritysrahoitus- ja yritystukijärjestelmä kaipaisi Taito ry:n yrittäjäkyselyjen mukaan kehittämistä.

Lataa 2016 tukimus tästä linkistä (pdf)


Käsityö- ja muotoilualanyrittäjä 2015

Lataa 2015 tutkimus tästä linkistä (pdf)