Nuoret 14–17 vuotta

Ihana ilmapiiri ja kaikki saavat olla juuri sellaisia kuin ovat

Nuorten ryhmien oppilas

Käsityön taiteen perusopetuksen
perus- ja syventävät opinnot 14–17-vuotiaille

14–17-vuotiaiden nuorten opintojaksoilla voi opiskella perus- tai syventäviä opintoja. Opinnoissa aloittavalla ei tarvitse olla aiempia käsityöopintoja. Syventävät opinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille oppilaille. Opinnot toteutetaan lukuvuosittain valittavalla kahdella opintojaksoilla. Opinnot sisältävät viikoittain kokoontuvan lähiopetuksen (3×45 minuuttia) lisäksi omaehtoista oppimista, leiripäiviä ja opintoretkiä.

Näpsä on onnistunut luomaan luovan toimintaympäristön, jossa on mukava toteuttaa itseään pelkäämättä muiden negatiivisia mielipiteitä

Nuorten ryhmien oppilas

Perusopinnoissa oppilas perehtyy monipuolisesti käsityön eri osa-alueisiin sekä materiaalien ja tekniikoiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Häntä innostetaan oivalluksiin, luovuuteen ja oppimisen iloon tekemällä ja kokeilemalla. Opinnoissa korostuu pitkäkestoisuus, tavoitteellisuus ja oppilaan ilmaisun kehittäminen käsityön eri osa-alueilla

Syventävissä opinnoissa oppilas syventää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojaan valitsemallaan tavalla, joko laajentamalla tai painottamalla käsityön osa-alueilta. Syventävissä opinnoissa laaditaan itsenäisesti käsityön taiteen perusopintojen laajan oppimäärän mukainen lopputyö, joka sisältää teoksen, dokumentaation työskentelyprosessista ja siihen liittyvän itsearvioinnin.

OODi

OODi, eli oman osaamisen dokumentointi, kuuluu osaksi perus- ja syventäviä opintoja. Se koostuu oppilaan töistä otetuista kuvista ja sanallisista itsearvioinneista. OODia koostetaan oppitunneilla opintojakso kerrallaan ja oppilas hyödyntää keräämäänsä materiaalia lopputyövaiheessa.

Opintojen kesto ja laajuus 

Lasten ja nuorten laajan oppimäärän mukainen käsityön taiteen perusopetus muodostuu perus- ja syventävistä opinnoista, jotka kestävät kokonaisuudessaan 1300 tuntia. Perusopinnot kestävät seitsemän vuotta (800 tuntia) ja syventävät opinnot neljä vuotta (500 tuntia). Opiskelu luo edellytyksiä jatko-opinnoille ja elinikäiselle harrastamiselle.